tel.: 224 812 976
email: info@iv-projekt.cz

Důležité informace

Ke každému pozemku v Obytném souboru – etapa III.  jsou zavedeny následující přípojky a vybavení : 

 • přípojka vody ukončená na převáděném pozemku ve vodoměrné šachtě,
 • přípojka splaškové kanalizace ukončená na převáděném pozemku v revizní šachtě,
 • rozvod silnoproud elektro do elektroměrového rozvaděče s jističem 25 A, který je umístěn v pilířku z bílých cihel na hranici převáděného pozemku,
 • dále bude ve stejném pilířku umístěn koncový rozvaděč KR s kabely sítí elektronických komunikací společnosti CETIN.

 

Každý kupující po uzavření kupní smlouvy a jejím potvrzení Katastrálním úřadem obdrží od společnosti ZDARMA jako bonus, následující :

 • průzkum radonového indexu,
 •  poplatek ve výši 12.500,- Kč pro ČEZ Distribuce, a.s.,
 • výškopis a polohopis pozemku se zaměřením přilehlé komunikace a všech napojovacích bodů inženýrských sítí,
 • kontaktní adresy a postup pro přihlášení se k odběru energií apod.,

 

Orientační částečný výtah

z Územního plánu obce Červený Újezd východ, zejména z jeho Změny č. 5, která byla vydána na základě Opatření obecné povahy č.1/2017/OOP ze dne 15.prosince 2017 , které bylo schváleno  dne 14.prosince 2017  Usnesením č. 10/2017 zastupitelstva obce Červený Újezd  zejména ve vazbě na podmínky výstavby  domu na pozemku, které jsou dostupné na www.cervenyujezd.com., kterým jsou stanoveny „Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“

 •  v lokalitě se připouští pouze izolované rodinné domy
 •  max. podlažnost každého rodinného domu na jednom pozemku : 1NP+P (objekty mohou mít max. jedno nadzemní podlaží s využitelným podkrovím).
 • výšková hladina zástavby se stanovuje výškou hřebene, která bude 9 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy, tj. výška domu nebude přesahovat 9 m nad terénem
 • navrhované rodinné domy mohou mít střechu sedlovou, valbovou nebo polovalbovou, tzn. šikmou. Ploché střechy nejsou přípustné
 • každý rodinný dům může obsahovat max. 1 bytovou jednotku, jejíž podlahová plocha bude tvořit více než polovinu celkové podlahové plochy rodinného domu
 • na pozemcích pro rodinné domy mohou být vedlejší objekty (garáže, kryté bazény, stavby pro drobnou podnikatelskou činnost)
 • zastavěnost parcel určených pro výstavbu rodinných domů nadzemními stavbami max. 30 % a podíl zeleně bude min. 60 % celkové výměry pozemku  pro výstavbu rodinného domu
 • minimální vzdálenost mezi dvěma rodinnými domy umístěnými na sousedících pozemcích musí být 7 m, minimální vzdálenost umístění stavby od hranice pozemku pro rodinný dům a pozemku, na kterém je umístěna komunikace (vč. zelených ploch) činí  min. 2 m, doporučená vzdálenost po jednání se stavebním úřadem v Rudné a Obecním úřadem Červený Újezd je alespoň 3 m od pozemků veřejné zeleně je minimální vzdálenost umístění stavby také min. 2 m.

Pro umístění stavby rodinného domu na pozemku je třeba postupovat dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb.

 

Fotogalerie